Tagarchief: Engels

Bij EU is taaldiscriminatie heel gewoon

EU-vlaggen in 2007
Sommige talen zijn gelijker dan andere talen in de EU

Ooit heb ik me laten wijsmaken dat alle talen in de Europese unie gelijkwaardig zijn, maar in de praktijk klopt er in ieder geval geen donder van. Je hoeft maar op internet te gaan speuren naar de diverse EU-organisaties en je merkt dat daar toch vooral Engels en Frans wordt gesproken en in mindere mate Duits. Het EU-bureau voor personeelsselectie discrimineert stevig op taal. Als je een positie bij de EU ambieert, dan dien je je te bedienen van of Frans, of Engels of Duits.
Dat bureau moet na een uitspraak van het Europese gerechtshof zijn taalbeleid veranderen. Niet dat de sollicitant nu wel van zijn/haar erkende EU-taal gebruik mag maken, maar zij/hij kan in ieder geval het sollicitatieformulier in de eigen taal invullen. Daarna zal zij/hij toch echt moeten kiezen: naast de ‘grote’ drie mag Italiaans of Spaans nu ook. Alle talen in de EU zijn gelijk, sommige talen zijn alleen wat gelijker dan andere talen.
Ik krijg steeds een grotere hekel aan dat kapitalistische bouwwerk dat EU heet, ondanks alle mooie verhalen die in EU-kringen over de eigen doelstellingen worden opgehangen. Taaldiscriminatie is geen vies woord in de EU.

Bron: Onze Taal

Heeft Engels nog toekomst in de EU?

Van diverse kanten wordt geklaagd dat de Griekse mevrouw Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor onderwijs, cultuur en meertaligheid, een toespraak over de zegeningen in het Engels hield en dat die op de stek van de Europese Commissie ook alleen maar in het Engels te lezen was. Die weinigtaligheid zou een trend zijn. Al vaker hebben zelfverloochenende Europarlementariërs, waaronder diverse Nederlanders, en ander ongerief aangedrongen op een gemeenschappelijke EU-taal. Dat zou dan het Engels worden. Tot nu toe is die wens steeds genegeerd en officieel zegt de EU dat meertaligheid een groot goed is, een van de grote charmes van het oude werelddeel. In de praktijk is die officieel aangehangen altaligheid ver te zoeken. Een groot deel van de EU-publicaties is maar in een beperkt aantal EU-talen verkrijgbaar, bij het Europese octrooibureau zijn de ‘kleine’ talen geschrapt en ga zo maar door. Om dat te controleren hoef je maar even door de webpagina’s van de Europese Unie en haar instituten te bladeren. Alle EU-talen zijn gelijk alleen zijn sommige talen gelijker dan de andere talen met één Oppertaal: het Engels. Nederlanders vinden dat geen probleem, want ze spreken toch zo goed Engels, ook al lijkt het er op dat onze Sandertje Dekker daar niet zo zeker van is.

Ondertussen ziet het er naar uit dat de Britten zich klaar maken om uit de EU te stappen (of dat ook gebeurt is maar zeer de vraag). Wat, bedacht ik me bij het verhaal over onze Griekse mevrouw, zou er met het Engels gebeuren in de EU als de Britten er daadwerkelijk uit stappen? Verdwijnt het Engels dan als officiële EU-taal en daarmee uit Brussel? Of ‘redden’ de Ieren het Engels als EU-taal (ik weet dat ook het Iers een EU-taal is geworden, maar de Ieren konden in eerste instantie leven met het Engels)? Welke toeren zullen de Europese Anglomanen dan uithalen om het zozeer gekoesterde, magistrale Engels, of de speciale variant daarvan die binnen de EU in zwang is, voor de EU te behouden? Het lijken me prikkelende vragen en wie het weet mag het zeggen.

Help, D66 wordt grootste in Amsterdam!

Volgens de peilingen van Maurice de Hond staat D66 op winst in de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij van Jan Paternotte zou op 12 zetels komen (+5) en de PvdA op 10, een historisch dieptepunt voor die partij. Volgens de peilingen van het gemeentelijk onderzoeksbureau liggen de partijen gelijk.

D66-lijststrekker in Amsterdam Jan Paternotte is  al jaren een groot voorstander van de verdere verengelsing van Amsterdam. Onlangs pleitte hij er bij het gemeentebestuur voor alle Amsterdamse basisscholen tweetalig te maken. Het valt te verwachten dat als D66 in het Amsterdamse gemeentebestuur terecht komt, meneer Paternotte er alles aan zal doen om zijn anglomane zinnetje door te drijven. D66, de partij van Aad Nuis, die er voor gezorgd heeft dat de taalclausule in de wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs werd opgenomen, waarin gesteld wordt dat Nederlands de taal in het hoger en universitair onderwijs is. Dat daar vervolgens flink de hand mee is gelicht door opeenvolgende ministers van onderwijs, heeft, dacht ik, niet aan Nuis gelegen.

In dit verband valt iets opmerkelijks te constateren. Op 1 februari werd bekend dat burgemeester Eberhard van der Laan en zijn wethouders de Lofprijs der Nederlandse taal 2013 hebben gewonnen. De b&w van Amsterdam hebben tot nu toe nog steeds niet geantwoord op de vraag wanneer zij dat blijk van waardering in ontvangst kunnen nemen. Bij de Sofprijs is dat meer gewoonte dan uitzondering. Bij de Lofprijs is sedert 2004 nog nooit een winnaar geweest die die niet in ontvangst wilde nemen, zelfs, de inmiddels overleden, Gerrit Komrij niet. Zou er een verband zijn met de gemeenteraadsverkiezingen, vraag je je dan af.

Nederlanders blij met Nederlands, zegt Alison

Alison Edwards is een Australische die in het Engelse Cambridge Nederlands studeert. Ze doet onderzoek naar de waardering van de Nederlanders voor hun taal en naar de invloed van het Engels. Een paar weken geleden stelde ze in een vraaggesprek in De Volkskrant dat als Nederlanders zo achteloos met hun taal blijven omgaan, het Nederlands binnen een paar decennia is verdwenen. De buitenlanders moeten ons een spiegel voorhouden, denk je dan in je onschuld.

Maar wat lees ik vandaag in Trouw: Engels geen bedreiging voor het Nederlands. Nederlanders schijnen zelfs gecharmeerd te zijn van hun taal en Nederlands belangrijker dan Engels te vinden. Dat vindt tenminste het merendeel van de 2000 door Alison ondervraagde Nederlanders. Daarmee wordt het geen waarheid. Sommige dingen worden gewoon niet bij democratische meerderheid beslist (Vinden we dat water bij 100 graden Celsius kookt?).

De Australische taalkundige schetst in haar artikel dat het tertiair onderwijs al grotendeels is verengelst, dat dat doorsijpelt naar lagere onderwijsvormen en dat er nu ook op de basisschool meer (les in het) Engels gaat komen. Ze haalt dan vervolgens een vreemde rekentruc uit: meer Engels betekent niet minder Nederlands, maar dat de (taal)taart groter wordt. Mevrouw Edwards mag taalkundige zijn, maar van rekenen heeft ze geen verstand of is er een taalkundige rekenmethode die alle wetten van de rede tart? Ik wil dat niet uitsluiten, maar op het ogenblik houd ik vol dat Alison niet kan rekenen. En ik vraag me natuurlijk af: wat is er gebeurd tussen het vraaggesprek in de Volkskrant en het opinieartikel in Trouw?

Aankondiging van de TiNT-dag op 25 oktober a.s.

Vrijdag a.s. wordt er een dag besteed aan de verdringing in het Nederlandse taalgebied van het Nederlands door het Engels, met volle medewerking van politici en grote delen van het het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. Bij de uitnodiging op de stek van de Taalunie stond bijgaande tekst. Ter overdenking van wat we onszelf aandoen. De tekst is enigszins bekort.

“Het Engels wint steeds meer terrein ten koste van het Nederlands. Zo is er aan de universiteiten een groeiende tendens om master- en doctoraatsopleidingen in het Engels aan te bieden en tellen wetenschappelijke publicaties niet meer mee als ze alleen in het Nederlands verschijnen. Op de VUB vindt op 25 oktober 2013 een studiedag plaats over de wenselijkheid van deze evolutie.

Voor economen is het een gunstige ontwikkeling, maar hebben ze gelijk? Kunnen we maar beter afstand nemen van de gedachte dat de moedertaal de cultuur draagt waarbinnen elk individu zich heeft ontplooid? Is het tenslotte niet onze eerste taal die ons creatief denken mogelijk maakt, of ten minste toch aanscherpt, bv. via metaforen? En is het niet onze eerste taal waarin we ons genuanceerd kunnen uitdrukken?

Europa heeft hierover een stelling ingenomen. De Europese burger heeft recht op informatie over en communicatie met de Europese Unie in zijn of haar eerste taal, tenminste als die taal behoort tot de 24 officiële Europese talen. Het is een mooi en weloverwogen principe, maar in de praktijk is ook binnen de Europese instellingen het Engels de belangrijkste werktaal (soms ook nog het Frans en heel af en toe het Duits).

Als zowel onderwijs en wetenschap, als innovatie en beleidsvorming het Engels als eerste taal gebruiken, riskeren we domeinverlies en/of functieverlies in alle andere talen. Dat wil zeggen dat er niet meer ten volle kan worden nagedacht, gedoceerd, gepubliceerd en gediscussieerd over een aantal vakgebieden in die talen omdat de terminologie niet meer actief wordt ontwikkeld. Welke toekomst hebben de andere Europese talen naast het Engels dan in Europa? Is er gevaar voor domein- en functieverlies binnen het Nederlandse taalgebied?

Op deze vragen krijgt u een antwoord van de sprekers tijdens de TiNT-dag (de dag van de Terminologie in het Nederlandse Taalgebied), die op 25 oktober 2013 op de campus van de VUB plaatsvindt. De buitenlandse gastspreker is prof. dr. Marita Kristiansen (Departement Professionele en Interculturele Communicatie (Norwegian School of Economics), Bergen, Noorwegen). Zij is expert op het gebied van vaktaal en communicatie met publicaties over o.a. domeinverlies en taalplanning. Alle andere sprekers zijn Nederlandstaligen die zullen ingaan op de problematiek van domeinverlies en die verslag zullen doen van hun ervaringen met Nederlandstalig terminologie.”

Sander Dekker antwoordt, nou ja… een ambtenaar

Ik kreeg onlangs een reactie op de brief van sN aan Sander Dekker over zijn plannen nog (veel) meer Engels op de basisscholen toe te staan. Dekker had het te druk en liet een ambtenaar een antwoord verzinnen. Het merkwaardige is dat die ambtenaar niet namens Dekker spreekt, maar namens haarzelf (het is een zij; zie bijgevoegde brief).
Mevrouw is het niet met sN eens. De plannen van de staatssecretaris zijn ook geen verplichting voor de scholen, zegt ze. Het mag.

Sander Dekker
staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker

Vervolgens verwijst zij naar mistige ouders die er behoefte aan zouden hebben dat kinderen al op jonge leeftijd een internationale oriëntatie meekrijgen (kennelijk alleen gericht op de angelsaksische wereld) en we hoeven niet te vrezen dat kinderen met taalachterstand te lijden zullen hebben van het oprukkende Engels. Daar is het prachtige programma School aan zet voor in het leven geroepen. Ze hoopt dat haar uitleg mijn (ze bedoelt sN’s) zorgen heeft kunnen wegnemen.

Nee, mevrouw. Meer Engels betekent gewoon minder Nederlands. Wat ik zie is dat een voor de landstaal zo belangrijk besluit op hoogst futiele gronden wordt genomen. Behalve een verwijzing naar die vage ouders (is daar onderzoek naar gedaan?) geeft die mevrouw geen antwoord op de vraag: WHY. Er lijkt geen seconde nagedacht over de gevolgen van de plannen of Dekker werkt willens en wetens aan het bij het oud vuil zetten van het Nederlands (Dag Nederlands. Het is nu tijd voor de internationale oriëntatie). Niet best voor meneer Dekker: óf hij is een blaaskaak óf een cultuurbarbaar. Hij mag kiezen…

Brief aan een staatssecretaris

Geachte heer Dekker,

Terwijl zo’n 8% van de Nederlandse bevolking functioneel analfabeet is, er grote problemen met taalzwakke kinderen op basisscholen zijn en studenten van de Vrije Universiteit bijlessen Nederlands moeten krijgen, vindt U het nodig dat kinderen op de basisschool nog meer les moeten krijgen in een vreemde taal. Waarom? Die taal, het Engels, heeft geen enkele moeite tot in alle hoeken van de Nederlandse samenleving door te dringen. Desalniettemin heeft U plannen kinderen op de basisschool bloot te stellen aan nog meer Engels op nog jongere leeftijd. Het lijkt er op of U vindt dat de verengelsing van het Nederlandse onderwijs (en als spiegelbeeld daarvan de verdwijning van het Nederlands) U nog niet snel genoeg gaat.
De schrijfgroep van de stichting Nederlands vindt dat U een verkeerde weg dreigt in te slaan en heeft U daarom uitgeroepen tot de TaalSof van de maand juli. De groep hoopt U daarmee tot nadenken te stemmen. Zij hoopt dat U Uw taalplannen met het basisonderwijs nog eens ernstig overdenkt. Een verdere verengelsing van het basisonderwijs dient geen enkel (redelijk) doel en zal alleen maar bijdragen tot, een verdere, marginalisering van het Nederlands in eigen land en nog meer problemen bij taalzwakke leerlingen. De schrijfgroep hoopt van ganser harte dat U daar de tijd voor neemt en tot de juiste beslissing komt dat er meer dan genoeg Engels in het Nederlandse (basis)onderwijs is. Meer Engels is minder Nederlands en Nederlands is te belangrijk om er zo achteloos mee om te gaan.

Hopend op gezond verstand,

‘teken’ ik

met vriendelijke groet,
namens de schrijfgroep van de stichting Nederlands

Arno Schrauwers

Kabinet heeft haast met het lozen van het Nederlands

Het gaat de huidige regering kennelijk niet snel genoeg, de verdringing van het Nederlands door het Engels. Je vraagt je af waarom de Nederlandse overheid zo’n hekel aan het Nederlands heeft. Staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker wil die vervelende regel, dat Nederlands de voertaal op de basisscholen dient te zijn, kwijt. Zo is de verengelsing van het Nederlandse onderwijs begonnen op de universiteiten, zo’n jaar of twintig geleden, en wordt die ‘vervolmaakt’ door steeds meer Engels op de basisschool. Het huidige kabinet, nooit betrapt op enige bekommernis met het Nederlands, wil er nog eens extra de pas in zetten.
Waarom, vraag ik me af. Als er een taal is die geen aanmoediging nodig heeft zich bij de Nederlandse jeugd te nestelen, dan is het wel Engels (en vooral die afschuwelijk lelijke Amerikaanse variant daarvan). Waarom dan toch, kabinet? En dat bewezen zou zijn dat tweetalig onderwijs niet slecht voor het Nederlands is… Ik zou dat bewijs wel eens willen zien. Het enige onderzoek dat ik ken is een tamelijk gammel onderzoekje van Kees de Bot. Kom maar op met je bewijs, zou ik zeggen.

Bron: De Volkskrant

Ook megawerk Nederlandse grammatica verschijnt in het Engels

Zaterdag een interessant artikel (Diep in de machinekamer van het Nederlands) in het wetenschapskatern van NRC Handels blad gelezen. Het Nederlands zou de de best onderzochte taal ter wereld zijn. Er is zelfs geld van wetenschappeljk geldschieter NWO en dus wordt er een uitgebreide grammatica van het Nederlands geschreven. Dat schijnt een levenswerk te zijn. En natuurlijk, want ja alle taalkundigen in de wereld moeten dat kunnen lezen, wordt zo’n megawerk in het Engels geschreven.
Ik ga altijd van de, misschien erg naieve, gedachte uit dat taalkundigen die belangstelling hebben voor het Nederlands, Nederlands kennen, maar dat zal dus wel niet waar zijn en Nederlanders zullen het niet in hun hoofd halen buitenlanders met belangstelling voor het Nederlands of zelfs alleen maar taalkundige belangstelling, over te halen Nederlands te leren. Een eeuw geleden was dat wel anders. Toen waren niet de geringste onder de natuurkundigen bereid Nederlands te leren om die IN HET NEDERLANDS geschreven proefschriften (tja, kom daar nog maar eens om) in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen. Wie zich wegcijfert wordt op een gegeven moment niet meer opgemerkt (maar dat zal ook wel een rare opmerking zijn).

Ann Goldstein zwijgt in alle talen

SM-directeur Ann Goldstein Ja, het is natuurlijk de beste manier om onaangenaamheden te verdonkeremanen: je zwijgt er over. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2012 gekregen voor het al te anglowane taalgedrag van dit voor veel geld opgeknapte plaatselijke museum. Ann Goldstein is Amerikaanse en directeur van het Stedelijk. Al eerder kwam zij negatief in het nieuws door, met medeweten van de plaatselijke wethouder, een advertentie voor een assistent met moedertaal Engels. Dat mens had kennellijk niet in de gaten dat ze niet in Amerika woont (in delen van Amsterdam is dat inderdaad lastig te ontdekken). Nu zwijgt de goede Goldstein in alle talen, zelfs in het Engels.
Ik houd de minieme kans nog voor mogelijk dat haar antwoord wat op zich laat wachten, omdat zij, ocharm, de Nederlandse taal niet goed (?) machtig is na toch al weer jaren in Amsterdam gevestigd te zijn. Ik geef het weinig kans. Je kunt het maar beter doodzwijgen…